KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

AKOR OTELCİLİK TURİZM TİC.A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız.Çalışan adaylarımızı bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.Kişisel verileriniz;

 • Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli ,açık ve meşru amaçlar ile işlenecek ,
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza

VERİ SORUMLUSU

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla AKOR OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.Ş.Merkez mah. Deniz cad.No:13/1 Kemer/ANTALYA (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.) nin Çalışan adaylarına karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz;yasal yükümlülüklerimiz gereği ve  iş ve işlemlerinizde size daha uygun  hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmaktadır.Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır:

Kimlik Ad-Soyad-TC Kimlik no-Doğum tarihi
İletişim İkametgah adresi-Telefon numarası
Mesleki Deneyim İş tecrübesi
Eğitim Verisi                                                                                                                 Fotoğraf-Yabancı dil bilgisi-Mezuniyet durumu
Görsel ve İşitsel kayıtlar                                                                                                   Fotoğraf-Kamera-Görüntü
Referans kişisi Ad-Soyad-Unvan-Telefon numarası-Mail adresi
Acil Durumda Aranacak Yakını Bilgisi                                                                                                                      Ad-Soyad-Telefon numarası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 • Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle tarafınızla yüz yüze görüşüp elden teslim alınarak toplanmaktadır.
 • Verileri basılı formlar vasıtasıyla toplamaktayız.
 • Kişisel verilerinizi aramızdaki iş sözleşmesinin kurulması ve ifası ve Şirketimizin meşru menfaati gereği toplamakta ve saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıdaki sayılan amaçlarla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Çalışan adaylarımızdan aldığımız kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, şirket uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereğince bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.)
 • KVKK madde 11/d ve e uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza  yönelik  açıklamalarınızla  birlikte“Merkez mah. Deniz cad. No:13 Kemer/ANTALYA”  adresine ıslak imzalı olarak elden, iadeli taahhütlü mektupla,Noter kanalıyla veya  kvkk@goldenlotushotel.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

AKOR OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. 

Mail : kvkk@goldenlotushotel.com

Web adresi: www.goldenlotushotel.com

Adres: Merkez mah. Deniz cad.No:13/1 Kemer/ANTALYA