KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

 

AKOR OTELCİLİK TURİZM TİC.A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız.Misafirlerimizi bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Misafir Aydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.Kişisel verileriniz;

 • Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli ,açık ve meşru amaçlar ile işlenecek ,
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza

VERİ SORUMLUSU

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla AKOR OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.Ş.Merkez mah. Deniz cad.No:13/1 Kemer/ANTALYA(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.) nin Misafirlerimize  karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz;yasal yükümlülüklerimiz gereği ve  iş ve işlemlerinizde size daha uygun  hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmaktadır.Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler toplanmaktadır:

 

Kimlik Ad-Soyad-TC Kimlik no-Vergi no-Doğum yeri-Doğum tarihi-Uyruğu-Yabancı kimlik no-Pasaport fotokopisi-Anne adı-Baba adı-Plaka no-Nüfus cüzdanı fotokopisi-Cinsiyeti-Pasaport no-İmza
İletişim İkametgah adresi-Telefon numarası-Mail adresi-Adres
Finans Banka hesap no-Banka adı-Mail order bilgisi-Kredi kartı bilgisi
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalar-Dava dosyası evrakları ve bilgileri-İcra dosyası evrakları ve bilgileri-İhtarnameler-Tutanaklardaki kişisel bilgiler-Resmi evraktaki her türlü bilgi
Görsel ve İşitsel kayıtlar Kameralar-Görüntü
İşlem Güvenliği Pasaport no-Oda numarası
Müşteri işlem Otelde konaklama bilgileri
Sağlık Bilgileri                                                                                                                      Hes kodu-Tıbbi değerler-Sağlık bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. Kişisel verilerinizi,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Misafirlerimizle aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Kanunlarda öngörülen nedenlerle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli nedenlerle,
 • Şirketimizin meşru menfaati gereği,
 • Kanunun Açık rıza öngördüğü hallerde ise açık rıza alarak toplanmakta,saklanmakta ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıdaki sayılan amaçlarla;ayrıca  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,5651 sayılı Kanun ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu  kapsamda  gerekli  tedbirlerin alınabilmesi,görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla  6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülm
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin ederek ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işlenme  amaçları doğrultusunda ve sadece gerekli olduğu hallerde;

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,İş ortaklarımıza, Hissedarlarımıza ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi,kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle yukarıda sayılan kişisel veriler mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine paylaşılmaktadır.Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, şirket uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereğince bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.)
 • KVKK madde 11/d ve e uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmeniz, başvurunuzun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza  yönelik  açıklamalarınızla  birlikte“Merkez mah. Deniz cad. No:13/1 Kemer/ANTALYA”  adresine ıslak imzalı olarak elden, iadeli taahhütlü mektupla,Noter kanalıyla veya  kvkk@goldenlotushotel.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

AKOR OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. 

Mail : kvkk@goldenlotushotel.com

Web adresi: www.goldenlotushotel.com

Adres: Merkez mah. Deniz cad.No:13/1 Kemer/ANTALYA